Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2007

Με απόφαση της Επιτροπής η υπόθεση του Κηφισού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Με απόφαση της Επιτροπής η υπόθεση του Κηφισού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
02-08-2007

Επειδή η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα -στην οποία εμπίπτει και το θέμα του Κηφισού- «στις 21 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή έλαβε την απόφαση να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο». Αυτό απάντησε ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμας σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη σχετικά με την συνεχή υποβάθμιση του Κηφισού και της γύρω περιοχής, η οποία κατατέθηκε με αφορμή και την εκστρατεία πολιτών και φορέων με την συνδρομή της εφημερίδας «Καθημερινή» και του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού «Σκάι».
Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος, στην απάντησή του επισημαίνει ότι: «η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του Κηφισού.» και διευκρινίζει ότι: «Στα έγγραφα που έχουν υποβάλει ...οι ελληνικές αρχές βεβαιώνουν ότι η ποιότητα υδάτων του ποταμού Κηφισού πληροί τα βασικά γεωπονικά κριτήρια για την άρδευση. Από ακρετούς σταθμούς στον ποταμό Κηφισό παρέχονται κάποια στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση των χημικών παραμέτρων αυτό όμως δεν είναι αρκετό ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάσταση του ποταμού, όπως αναγνωρίζεται ρητά στην έκθεση.»
Όσον αφορά συνολικά την εφαρμογή της οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) στην Ελλάδα, ο κ. Δήμας υπογραμμίζει ότι: «τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν περιβαλλοντική και οικονομική εκτίμηση των λεκανών απορροής των ποταμών και να διαβιβάσουν περιληπτική έκθεση στην Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2005. ...Μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει την ενδεδειγμένη περιβαλλοντική και οικονομική εκτίμηση που απαιτεί η ΟΠΥ. Ειδικότερα, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες προσδιορισμού των υδατικών συστημάτων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ.»
Καταλήγοντας αναφέρει ότι: «Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα προσεχή μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και την εξελισσόμενη διαδικασία παράβασης, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα όσον αφορά την ΟΠΥ, η Επιτροπή θα φροντίσει να εκτελεστεί η ενδεδειγμένη περιβαλλοντική ανάλυση με την οποία θα προκύψουν στοιχεία για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης των ποταμών και για το πρόγραμμα μέτρων, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που ορίζονται στην οδηγία.»
Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ.Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Οι κυβερνητικές ευθύνες για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση και μάλιστα σε μια περίοδο έξαρσης της ξηρασίας και των φαινομένων λειψυδρίας, είναι μεγάλες και προφανείς. Το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα. Είναι προκλητική η καθυστέρηση στην στελέχωση και λειτουργία της «Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων» καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών, χωρίς την λειτουργία των οποίων είναι εντελώς αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή και ο έλεγχος μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Η ουσιαστική ανυπαρξία της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων αποτελεί δείγμα αφροσύνης και εξακολουθητικό περιβαλλοντικό έγκλημα."

Επισυνάπτεται η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου κ. Στ. Δήμα


http://www.syn-europe.gr/fullarticle.php?id=1355
E-2673/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16.7.2007)


Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)[1] έχει ως στόχο την προστασία όλων των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, με την υποχρέωση να αποτελέσουν κανόνα η πρόληψη κάθε υποβάθμισης και η διασφάλιση καλής κατάστασης των υδάτων μέχρι το έτος 2015. Σύμφωνα με την ΟΠΥ, τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν περιβαλλοντική και οικονομική εκτίμηση των λεκανών απορροής των ποταμών και να διαβιβάσουν περιληπτική έκθεση στην Επιτροπή μέχρι τον Μάρτιο του 2005 (άρθρο 5 παράγραφος 1 και άρθρο 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ). Η ανάλυση αυτή αποτελεί τη γραμμή βάσης για την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών των ποταμών, τα οποία πρέπει να δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο του 2009. Σημαντικό συναγόμενο της περιβαλλοντικής ανάλυσης θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των υδατικών συστημάτων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ΟΠΥ το 2015. Τέλος, τα υδατικά συστήματα που βρίσκονται σε κίνδυνο θα αποτελέσουν το αντικείμενο του προγράμματος μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία, ώστε να διασφαλιστεί καλή κατάσταση μέχρι το 2015 ή, εφόσον εφαρμοστούν ορισμένοι αυστηροί όροι, να αποτελέσουν το αντικείμενο εξαιρέσεων.

Μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει την ενδεδειγμένη περιβαλλοντική και οικονομική εκτίμηση που απαιτεί η ΟΠΥ. Ειδικότερα, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες προσδιορισμού των υδατικών συστημάτων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ.

Στα έγγραφα που έχουν υποβάλει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ οι ελληνικές αρχές βεβαιώνουν ότι η ποιότητα υδάτων του ποταμού Κηφισού πληροί τα βασικά γεωπονικά κριτήρια για την άρδευση. Από ακρετούς σταθμούς στον ποταμό Κηφισό παρέχονται κάποια στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση των χημικών παραμέτρων αυτό όμως δεν είναι αρκετό ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάσταση του ποταμού, όπως αναγνωρίζεται ρητά στην έκθεση. Επομένως, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του Κηφισού.

Τον Οκτώβριο του 2005 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης για μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και άρθρο 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ. Επειδή η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις, στις 21 Μαρτίου 2007 η Επιτροπή έλαβε την απόφαση να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Σχετικά με την αναφορά σε θέματα που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν σε επίπεδο κράτους μέλους (άρθρο 12 της ΟΠΥ), η περίπτωση αυτή αφορά διαμεθοριακή ρύπανση προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος και δεν καλύπτει τον ποταμό Κηφισό.

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα προσεχή μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και την εξελισσόμενη διαδικασία παράβασης, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα όσον αφορά την ΟΠΥ, η Επιτροπή θα φροντίσει να εκτελεστεί η ενδεδειγμένη περιβαλλοντική ανάλυση με την οποία θα προκύψουν στοιχεία για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης των ποταμών και για το πρόγραμμα μέτρων, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που ορίζονται στην οδηγία.
[1] Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

[1] Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: