Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3010

ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3010 Εναρμόνιση
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1

Το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 3
Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε κατηγορία μπορεί να
κατατάσσεται σε υποκατηγορίες, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις
κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Κριτήρια για
την κατάταξη αυτή είναι: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της
δραστηριότητας, β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται,
καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον, γ) η δυνατότητα να
προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία
και δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών
για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση
και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεών του στο
περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β)
κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, προκειμένου να κριθεί αν
για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία
που προβλέπεται στο νόμο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β)
κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα
κατατάσσεται προσωρινά στην κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) με α
πόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος στο Υπουργείο. Για το έργο
ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει την προβλεπόμενη
από τις κείμενες διατάξεις απόφαση έΥκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν
συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του πρώτου εδαφίου για την κατάταξη
του έργου ή της δραστηριότητας.

2. Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες
που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα έργα και στις
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, με την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο, εκτός
από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, ειδικοί όροι και
περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα
οποία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται
για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις.

Η τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που
προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3. Προκειμένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη
των έργων και δραστηριοτήτων μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή
ανάλογα με τον φυσικό αποδέκτη των ρύπων και οχλήσεων, αφού ληφθούν
υπόψη και τα εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια, τα προγράμματα
και τα γενικά πολεοδομικά σχέδια ή οι θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης
ή άλλες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος.

4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών έργων και
δραστηριοτήτων με τη διάκριση που αναφέρεται στις πολεοδομικές
διατάξεις σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρμογή της
πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και
έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης."Αρθρο 2
Το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 4
Εγκριση περιβαλλοντικών όρων

1.α. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη
μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες
που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται η έγκριση όρων για
την προστασία του περιβάλλοντος. Εγκριση όρων για την προστασία του
περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν
καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

β. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει
προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση,
το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά
χαρακτηριστικά.

γ. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για
την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή
της δραστηριότητας.

δ. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει
να τηρείται:

δα) η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 6α και 10α και η δημοσιοποίηση της θετικής
γνωμοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 5.

δβ) η διαδικασία υποβολής και η αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντικής Εκθεσης, κατά περίπτωση, καθώς και η
διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 5.

2. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του συναρμόδιου
Υπουργού. Ως συναρμόδιος θεωρείται ο αρμόδιος Υπουργός για το έργο ή τη
δραστηριότητα. Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται επιπτώσεις
σε αρχαιότητες τ' σε δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας ή στην παράκτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που
το έργο ή η δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας
αστικών λυμάτων ή στη δημιουργία χώρου επεξεργασίας και διάθεσης
απορριμμάτων, τότε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γίνεται
αντίστοιχα και από τον Υπουργό Πολιτισμού ή Γεωργίας ή Εμπορικής
Ναυτιλίας ή Υγείας και Πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου για το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αρμοδιότητα έκδοσης
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να μεταβιβάζεται στον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας.

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γνωμοδοτούν: α)
κατά περίπτωση οι Οργανισμοί που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του
άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α')
και του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α') και β) το οικείο Νομαρχιακό
Συμβούλιο.

3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας,
απαιτείται η υποβολή είτε περιβαλλοντικής έκθεσης, με την οποία
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος, είτε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και
αξιολόγηση που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. Α' της
παρ. 10. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής γίνεται με απόφαση του Νομάρχη,
εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην κανονιστική απόφαση που
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10α σε συνδυασμό με τις παρ. 5
και 6β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η αρμοδιότητα έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας
αυτής να μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο, εφόσον αυτός διαθέτει
περιβαλλοντική υπηρεσία.

Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στα έργα και στις δραστηριότητες
που καθορίζονται με την κανονιστική απόφαση της παρ. 10α γνωμοδοτούν οι
Οργανισμοί που έχουν συσταθεί, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν.
2508/1997 ή του Ν. 1515/1985 ή του Ν. 1561/1985, μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών.

4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης (η κατηγορίας
απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με
τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου
κοινότητας. Εφόσον πριν από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
κρίνονται πιθανοί ή διαπιστώνονται μετά τη λειτουργία του συγκεκριμένου
έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται
από τις διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήμαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας παραπέμπει το θέμα στον οικείο νομάρχη και για
την έΥκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση
περιβαλλοντικής έκθεσης.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4: α) για έργα
ή δραστηριότητες τα οποία πραγματοποιούνται από κεντρικές υπηρεσίες
Υπουργείων, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία υπάγονται, χορηγείται με κοινή από φαση των
Υπουργών της παραγράφου 2 και β) για έργα ή δραστηριότητες τα οποία
πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Περιφέρειας, εφόσον υπάγονται στη
δεύτερη (Β) ή την τρίτη (Γ) κατηγορία, η έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

6.α. Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη μετεγκατάσταση, τον
εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση των υφισταμένων, της πρώτης (Α)
κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η
υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επί της Προμελέτης αυτής
η αρμόδια για έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή προβαίνει σε
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης που
συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την
εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των
φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή
αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο
ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας.

β. Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
λαμβάνονται υπόψη:

αα) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής,
που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

ββ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί
από το έργο ή τη δραστηριότητα.

γγ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή
τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η
αναστρεψιμότητά τους.

δδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη
δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος.

εε) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε
μία ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη
δραστηριότητα.

γ. Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της
πρότασης:

αα) είτε καλείται ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή αρμόδιος φορέας να
υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για Εγκριση
Περιβαλλοντικών Ορων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαιτηθούν
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επί μέρους περιβαλλοντικά μέσα ή
παραμέτρους.

ββ) είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του
έργου ή της δραστηριότητας όπως προτάθηκε.

δ. Προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση απαιτείται και για τα έργα
και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας που καθορίζονται με
την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 10.

ε. Η Διοίκηση, προκειμένου να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους,
μπορεί, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης οποιασδήποτε πρότασης έργου ή δραστηριότητας, να απαιτήσει
την υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας
και να υπαγάγει το έργο ή τη δραστηριότητα στη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που
υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, αν εκτιμάται ότι θα προκύψουν
σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την πραγματοποίηση του.
Αρμόδια προς τούτο είναι η αρχή που αξιολογεί την Προμελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γνωμοδοτεί σχετικά.

στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν
απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές,
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στις Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ω.Α.Π.) του άρθρου 10 του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται
από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο,
στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών,
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α' της παρ. 1
του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α'), καθώς και στις
μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μπορεί να εκδίδεται για
ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, μετά την
πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, μόνον εφόσον επέρχονται
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

8. Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος
ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί
από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή από την περιβαλλοντική
έκθεση, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλλει
τους αρχικούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο
ή η δραστηριότητα.

9.α. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις
δραστηριότητες πρώτης (Α) κατηγορίας του άρθρου 3 χορηγείται μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο κατατεθείς
φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση, αν λόγω της σοβαρότητας ή της
δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται η παράταση.

β. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις
δραστηριότητες της δεύτερης (Β) και της τρίτης (Γ) κατηγορίας
χορηγείται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή της αίτησης,
εφόσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.

γ. Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωμοδοτούν, προκειμένου να εγκριθούν
περιβαλλοντικοί όροι, δεν απαντήσουν μέσα στις προθεσμίες που
καθορίζονται από το νόμο ή που τάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις αυτές, αμέσως μετά την
παρέλευση της προθεσμίας.

10.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
καθορίζονται:

αα) τα έργα και οι δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας για τα
οποία απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.

ββ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία για την προκαταρκτική
περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, όταν απαιτείται, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση ή τροποποίηση ή επέκταση ή
εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.

γγ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, ο τύπος των απαιτούμενων μελετών και στοιχείων, η προθεσμία
υποβολής τους και έκφρασης γνώμης των αρμόδιων αρχών, και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

β. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι
προδιαγραφές και το περιεχόμενο των κάθε τύπου Προμελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) και Περιβαλλοντικής Εκθεσης για κάθε ομάδα έργων ή
δραστηριοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν, το
περιεχόμενο των φακέλων με βάση τους οποίους οι αρμόδιες αρχές
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση,
τροποποίηση ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας, καθώς και ο συνδυασμός
των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προαναφερόμενης
απόφασης με τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται για
τα έργα και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3.

γ. Με τις κοινές αποφάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' μπορεί
να παρέχεται εξουσιοδότηση στους Γενικούς Διευθυντές των ίδιων ως άνω
Υπουργείων, να ρυθμίζουν με κοινή τους απόφαση, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λεπτομερειακά και τεχνικά ζητήματα.

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων καθορίζονται οι αμοιβές για τις Προμελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και
δραστηριοτήτων.

ε. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. και
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων του
ιδιωτικού και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καταβάλλονται
ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), ανάλογα με την κατηγορία και
υποκατηγορία που κατατάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και τον τύπο της
Μ.Π.Ε. που απαιτείται για την περιβαλλοντική αξιολόγησή του. Τα ανωτέρω
τέλη διατίθενται μέσω του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. για έργα και δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην αναβάθμιση, την προστασία και τη διαχείριση του
περιβάλλοντος. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται το ύφος, η
διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω τελών, ο τρόπος απόδοσης τους στο
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

11. Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μέσα σε έξι
μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου."Αρθρο 3
Το άρθρο 5 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 5
Περιεχόμενο και δημοσιότητα Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με πληροφορίες για το
χώρο εγκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέγεθος του.

β) Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν
σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα.

γ) Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

δ) Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ε) Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων
λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης.

στ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη του συνόλου της μελέτης.

ζ) Σύντομη αναφορά των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά την
εκπόνηση της μελέτης.

Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10β του προηγούμενου άρθρου.

2. Η αρμόδια αρχή πριν από τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ξεκινά τη διαδικασία δημοσιοποίησης με τη διαβίβαση στο οικείο
Νομαρχιακό Συμβούλιο φακέλου με τη Μ.Π.Ε. και τα απαιτούμενα
συνοδευτικά της στοιχεία, καθώς και τη γνωμοδότηση της Διοίκησης για
την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση επί της
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) που υποβλήθηκε, όπου
απαιτείται.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του
φακέλου της Μ.Π.Ε., υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του κοινού και των
φορέων εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζεται και άλλο όργανο ή
υπηρεσία, το οποίο θέτει στη διάθεση του κοινού και των φορέων
εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους.

3. Οι αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για
έργα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις της
Διοίκησης για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση
επί των υποβαλλόμενων Π.Π.Ε., διαβιβάζονται στο οικείο ή στα οικεία
νομαρχιακά συμβούλια προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους. Η διαδικασία ενημέρωσης
των πολιτών καθορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου."Αρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:

"1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή
άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου
αυτού ή των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών
ή περιφερειακών ή νομαρχιακών αποφάσεων, καθώς και στους παραβάτες των
όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις διοικητικές πράξεις, που
προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 των νόμων 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') και
1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α'), ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη,
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο, από πενήντα (50) μέχρι
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ύστερα από εισήγηση είτε των κατά
το άρθρο 6 υπηρεσιών είτε των κατά το άρθρο 26 κλιμακίων Ελέγχου
Ποιότητας Περιβάλλοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη
συχνότητα,την υποτροπή,το ύφος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων
εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικώ, όρων ως εξής:

α. από τον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται
ανέρχεται έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,

β. από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιμο που
προτείνεται κυμαίνεται από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

γ. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,
εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ."

2. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα ανώτατα όρια
των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παρούσα και την
προηγούμενη παράγραφο με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή
περιβαλλοντικών συνθηκών."

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986
(ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1
περίπτωση στ' του Ν. 743/1977 -όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/1998
(ΦΕΚ 58 Α') -που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή προστίμου που
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του άρθρου 13 παρ. 1 κατηγορία β' περίπτωση
του ίδιου παραπάνω νόμου όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και μέχρι εκατόν
είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ γίνεται από τον οικείο Νομάρχη."

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'/3.10.1994),
μετά τη φράση "στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης" προστίθεται η
φράση "Α' και Β' βαθμού".Αρθρο 5
Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α'),
όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Ν.
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"1. Τα υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και
ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός
οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθετούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών
γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες
περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά
ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος.

Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός μπορεί να γίνεται και σε τμήματα μόνο
των υδατορεμάτων. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική έκθεση της επόμενης
παραγράφου συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά
στοιχεία ή μελέτες για το συνολικό μήκος του υδάτος ρέματος.

2. Για την κατά τα ανωτέρω οριοθέτηση απαιτούνται:

Ι. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης
του υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα και εξαρτώμενο από το
τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής που συντάσσεται με μέριμνα:

α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή

β) της οικείας Περιφέρειας ή

γ) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή

δ) του οικείου Ο.Τ .Α. Α' Βαθμού ή

ε) άλλου προσώπου που αναθέτει σε μηχανικό ο οποίος έχει δικαίωμα για
τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος.

Στις περιπτώσεις δ' και ε' τα τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχονται και
θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

II. Τεχνική Εκθεση που συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες βάσει των οποίων προτείνονται οι
οριογραμμές του υδατορέματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

Η Τεχνική Εκθεση με τα συνοδευτικά της στοιχεία συντάσσεται,
ελέγχεται και θεωρείται όπως το τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου
(Ι) από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της παραγράφου (Ι).

3.α. Ο καθορισμός των οριογραμμών γίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα
της προηγούμενης παραγράφου από τις Υπηρεσίες της παραγράφου αυτής,
ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία
παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση ή και
χωρίς τη γνώμη αυτή ύστερα από πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας.

β. Η επικύρωση του καθορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και στην περίπτωση που το τοπογραφικό
διάγραμμα συντάχθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε σμίκρυνση και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις έγκρισης τροποποίησης σχεδίου η επικύρωση μπορεί να
γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου."

2. Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα μπορεί να
μελετώνται και να εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή να
ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα
συγκεκριμένα υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών
τους ορίων και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος, εκτός των
διοικητικών τους ορίων. Σε περίπτωση που το υδατόρεμα εκτείνεται σε
διοικητικά όρια περισσότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα ως άνω
αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να μελετώνται και να εκτελούνται από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Περιφέρειας.

Για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις που η
αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να μελετώνται και να
εκτελούνται και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.
2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Η έγκριση των μελετών αυτών γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προηγούμενη απόφασή του. Ο έλεγχος
τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια
κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου
και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ο παραπάνω έλεγχος
να ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, που μπορούν να ασκήσουν
τα καθήκοντα αυτά.Αρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες για την προέγκριση χωροθέτησης ή την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που εκκρεμούν μέχρι την έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στην παρ. 10α του άρθρου 4
του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος
νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ως εξής:

α) Διαδικασίες Προέγκρισης Χωροθέτησης:

Η Προέγκριση Χωροθέτησης συνιστά γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας
κατά την έννοια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και
αξιολόγησης της πρότασης του έργου ή δραστηριότητας που προβλέπεται
στην παρ. 6α του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με το
άρθρο 2 του νόμου αυτού.

β) Διαδικασίες Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων:

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
1650/1986, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με τον παρόντα νόμο,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν.
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, οι
οποίες εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες αυτές.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου
θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο
φορέα ή ιδιώτη αίτηση, που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, στην αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία,
είτε για προέγκριση χωροθέτησης είτε για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

3. Οπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλο
νόμο αναφέρεται ο όρος "προέγκριση χωροθέτησης" νοείται εφεξής
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.

4. Στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των
άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 1,
2 και 3 του παρόντος νόμου, μπορεί να περιλαμβάνονται μεταβατικές
διατάξεις για την προσαρμογή του υφιστάμενου μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου συστήματος προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων, στο προβλεπόμενο με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου σύστημα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και αξιολόγησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και
δραστηριοτήτων, στο προβλεπόμενο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
σύστημα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης η
έγκρισης περιβαλλοντικών ορών.Αρθρο 7

1. Στο μόνιμο προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων
Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) που καταργήθηκε με το Π.Δ. 98/2000 (ΦΕΚ 85 Α') με
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1759/1988 (ΦEK
50 Α'), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την
επιλογή ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, παρέχεται υγειονομική
περίθαλψη από το Δημόσιο με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη
των οικογενειών τους.

Η προϋπηρεσία των ανωτέρω στο Ε.Τ.Μ.Ο.Α., καθώς και σε κάθε άλλο
Ν.Π.Δ.Δ., αναγνωρίζεται ως τακτικού δημοσίου υπαλλήλου για τη χορήγηση
αναρρωτικών αδειών και της υγειονομικής περίθαλψης κατά περίπτωση.

2. Η ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στο προσωπικό της παρ. 1
και μετά τη συνταξιοδότησή του, καθώς και στα μέλη των οικογενειών του.

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του
φορέα υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού
καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Αρθρο 8

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., οι οποίοι αυτοδίκαια
μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που
υπάγονταν κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 98/2000 (ΦΕΚ 8 Α'/15.3.2000) στο
καθεστώς του Ν. 103/1975, εξακολουθούν, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος,
να υπάγονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο ίδιο καθεστώς
και μετά τη μεταφορά τους στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον επιλέξουν να διατηρήσουν
το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν αντί αυτού που αυτοδίκαια
ασφαλίζονται.

Οι διατάξεις του ως άνω εδαφίου ισχύουν και για το προσωπικό που
αποχώρησε από την υπηρεσία κατά το διάστημα από 15.3.2000 μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου αυτού.

Οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από τους εκκαθαριστές των
αποδοχών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αποδίδονται ως
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Εσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού
για τον ίδιο σκοπό αποτελούν και οι παρακρατηθείσες και οφειλόμενες
εισφορές του ανωτέρω προσωπικού, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο
καθεστώς του Ν. 103/1975, οι εισφορές που παρακρατούνται από πρώην
μόνιμους υπαλλήλους του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., που έχουν ήδη μεταταγεί σε άλλες
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και έχουν επιλέξει κατά την ισχύουσα
νομοθεσία το καθεστώς του Ν. 103/1975, καθώς και τυχόν πλεονάσματα του
οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975.

Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία,
λαμβάνουν το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του Ν. 103/1975, όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών κατά τις
εκάστοτε ισχύουσες περί επιστροφής εισφορών διατάξεις.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής των
παραπάνω παροχών.

2. Οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από το Ε.Τ.Μ.Ο.Α. πριν από την
κατάργηση του λόγω μετάταξης και δεν δικαιούνται την επιστροφή των
εισφορών τους καθώς και οι υπάλληλοι που δεν θα επιλέξουν το
ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν από τη μεταφορά τους στη
Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. λαμβάνουν το βοήθημα του Ν. 103/1975 κατά τη
συνταξιοδότησή τους και για τον υπολογισμό του εφαρμόζονται οι γενικές
διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν
αποχωρήσει από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς ταυτόχρονη συνταξιοδότηση.Αρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α'), για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των σταθμών: i) των γραμμών 2 και 3 του
Μετρό και των επεκτάσεών τους που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται από
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ii) των θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε. και iii) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου
(Ε.Φ.Σ.Ε.) του Ν. 2669/1998, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα
από γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις
του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύει, και από κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη, μπορεί να καθορίζονται χώροι για την κατασκευή Σταθμών
Μετεπιβίβασης και Χώρων Στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων
εγκαταστάσεων και προσβάσεων. Στην περίπτωση τροποποίησης ρυμοτομικού
σχεδίου, απαιτείται επιπλέον και γνώμη του οικείου δημοτικού
συμβουλίου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την
υποβολή σχετικής αίτησης στον οικείο Ο.Τ.Α., καθώς και γνώμη του
Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

2. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης (Σ.Μ.) και οι Χώροι Στάθμευσης (Χ.Σ.)
κατασκευάζονται είτε σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία των
εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου είτε σε ακίνητα που
απαλλοτριώνονται με δαπάνη των εταιρειών αυτών για το σκοπό αυτόν, ο
οποίος χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, είτε κάτω από πρασιές είτε
κάτω από κοινόχρηστους χώρους, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα
ρυμοτομικά σχέδια, καθώς και κάτω από χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Σε περίπτωση που οι
χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο, απαιτείται για την
κατασκευή σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ενώ αν
ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται
η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εποπτεύοντος
το νομικό πρόσωπο Υπουργού. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι
Στάθμευσης μπορούν επίσης να κατασκευάζονται σε ακίνητα που
παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στις εταιρείες της προηγούμενης
παραγράφου από το Δημόσιο, από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται στη σχετική συμφωνία παραχώρησης. Οι ανωτέρω φορείς
μπορούν, κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε γενικών ή ειδικών διατάξεων, να
παραχωρούν τους ως άνω χώρους στις ως άνω εταιρείες για τους σκοπούς
αυτούς. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης ή οι Χώροι
Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από πρασιές απαιτείται γνωμοδότηση των
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης
και οι Χώροι Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από κοινόχρηστους χώρους,
που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή κάτω από χώρους
που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η κατασκευή των
εισόδων, εξόδων και των απαραίτητων υπέργειων εγκαταστάσεων στην
επιφάνεια των χώρων αυτών.

3. Στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης και στους Χώρους Στάθμευσης μπορεί να
αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι με τις κατωτέρω χρήσεις:

i) Στάσης, αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών λεωφορείων και
στάθμευσης λεωφορείων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς.

ii) Στάσης για αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών λοιπών μέσων
μεταφοράς (ταξί, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα).

iii) Στάθμευσης αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων.

iv) Υγιεινής και αναμονής.

v) Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κοινής ωφέλειας και χώροι συνάθροισης
κοινού, καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής.

vi) Γραφείων και καταστημάτων για επαγγελματικές χρήσεις στέγασης
βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό (ασφάλειας, πυρασφάλειας κ.λπ.).

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων, κατ' εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη,
καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Ο.Ρ.Σ.Α., οι συγκεκριμένες χρήσεις
από τις παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι
και περιορισμοί δόμησης.

5. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι Στάθμευσης που αφορούν στην
εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στους σταθμούς του Μετρό Αγ.
Αντώνιος, Πεντάγωνο, Πλακεντία, Σταυρός, Δάφνη, Ηλιούπολη, Κατεχάκη,
Βοτανικός (χώρος πρώην σταθμού Κεραμεικός), Αττική, Αγιος Σάββας,
Πανόρμου και Συγγρού - ΦΙΞ κατασκευάζονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
είτε με ίδια κεφάλαια είτε με διαδικασία παραχώρησης μετά από διεθνή
διαγωνισμό. Στην πρώτη περίπτωση (ίδια κεφάλαια ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.),
καθώς επίσης και μετά το πέρας του χρόνου παραχώρησης στη δεύτερη
περίπτωση, η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών ασκείται από
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. με όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ
των δύο εταιρειών. Για τους λοιπούς Σταθμούς Μετεπιβίβασης και Χώρους
Στάθμευσης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι Εταιρείες
κατασκευής και εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης των ως άνω χώρων μεταξύ
των υπό παράγραφο 1 Εταιρειών.

6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών αδειών,
χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες
άδειες λειτουργίας χορη γούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

7. Σε περίπτωση που οι παραπάνω κατασκευές πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο των όρων δόμησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή
κατασκευής τους, οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έβδομου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112
Α'), μετά από έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση αυτή η κατασκευή
των Σταθμών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθμευσης γίνεται κατ'
εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και από
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των
διαδικασιών των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος.Αρθρο 10

Για την άμεση και μόνιμη στέγαση των πληγέντων από σεισμούς,
πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις και εν γένει θεομηνίες, μπορεί η
Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του γπου ργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων να αναλάβει την κατασκευή οικιών
συμβατικής κατασκευής ή προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών
ως δημόσιων έργων.

Είναι δυνατή η εκχώρηση της κατασκευής των προαναφερόμενων τύπων
κατοικιών στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α' και β' βαθμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, εφαρμοζομένων και στην
περίπτωση αυτήν των διατάξεων περί εκτελέσεως δημόσιων έργων. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται και οι φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης
του έργου, καθώς και οι προϋποθέσεις ειδικών κατηγοριών των πληγέντων
για τους οποίους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές.

Οι δικαιούχοι της κατά τα παραπάνω εδάφια προβλεπόμενης κρατικής
αρωγής, η οποία παρέχεται αντί της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής,
όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί αποκαταστάσεως πληγέντων από
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις και εν γένει θεομηνίες
για τη χορήγηση στεγαστικής ενίσχυσης.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις ζημιές που έχουν
προκληθεί στο παρελθόν από τις παραπάνω αιτίες, εκτός εάν οι πληγέντες
έχουν αποζημιωθεί σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις.Αρθρο 11

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194
Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη του
Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ, καθορίζονται για το ηπειρωτικό τμήμα της
Περιφέρειας Αττικής ή για περιοχές εντός αυτού, ο απαιτούμενος αριθμός
των θέσεων στάθμευσης και τα της αναγωγής αυτών σε επιφάνεια χώρου
στάθμευσης κατά κατηγορίες οχημάτων ανά κτίριο ή διηρημένη επί αυτού
ιδιοκτησία βάσει της χρήσης και της θέσης των κτιρίων, του μεγέθους
αυτών, καθώς και των γενικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και
οικονομικών συνθηκών των εν λόγω περιοχών."

2.α. Το διάγραμμα 1 :25.000 που συνοδεύει την περίπτωση δ' της παρ. 1
του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται με νέο
διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την από 26.2.2002 πράξη του
και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα
νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων
των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής
δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει το 2."

γ. Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του Ν. 2947/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν
προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του
ρέματος."

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.2.β του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001
αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμενης
παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται
και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών."

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.
2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

"Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ο συντελεστής δόμησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 0,8, το ποσοστό κάλυψης το 50%, ο συντελεστής
κατ' όγκον εκμετάλλευσης το 8 και το ύφος των κτιρίων τα 40 μέτρα, με
εξαίρεση το ύφος των πυλώνων φωτισμού των αθλητικών χώρων, το οποίο
καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης."

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999,
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84
Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Για την εγκατάσταση και απομάκρυνση μετά το πέρας των Ολυμπιακών
Αγώνων προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων κύριας και βοηθητικής χρήσης
στις περιοχές και τους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών Εργων, που
χωροθετούνται κατά το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού."

5. Στο άρθρο 32 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') προστίθεται παράγραφος
6 που έχει ως εξής:

"6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος
άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της
προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."Αρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 9 και 10 των άρθρων 11 του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α')
και του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α'), καθώς και τα άρθρα 13 των ίδιων ως
άνω νόμων, καταργούνται.

2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που
ρυθμίζονται από αυτόν.
Αρθρο 13
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: