Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Νέα «καμπάνα» στην Ελλάδα για έλλειψη προστασίας των υδάτων των ποταμών

Νέα «καμπάνα» στην Ελλάδα για έλλειψη προστασίας των υδάτων των ποταμών

Καταδίκασε τη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίαςΚαταδίκασε τη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα επειδή δεν έχει ακόμη καταρτίσει σχέδια διαχείρισης που να διασφαλίζουν την προστασία της ποιότητας των υδάτων των ποταμών της.
Όπως τονίζει το Δικαστήριο, η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων αποτελεί καίριας σημασίας μέσο της Ευρώπης για την προστασία της ποιότητας των υδάτων της. Η οδηγία προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού που ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους».
Στο έδαφος της Ελλάδας υπάρχουν 14 Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμών, πέντε εκ των οποίων είναι διεθνείς (στα βόρεια με FYROM, Αλβανία, Βουλγαρία και στα ανατολικά με Τουρκία).
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία μη έχοντας καταρτίσει το ανωτέρω σχέδιο (είτε για τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού που ευρίσκονται εξ' ολοκλήρου στο έδαφός της, είτε για τις διεθνείς Περιοχές Λεκάνης Απορροής Ποταμού), έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, και μη έχοντας αποστείλει αντίγραφο του σχεδίου έως τις 22 Μαρτίου 2010 στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας.
Επιπροσθέτως μην έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και τις σχετικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα Προσχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2008, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ίδιας οδηγίας.

24h NewsRoom