Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

ΠΔ 27-//1994 / Δ-632 Ζώνη προστασίας Κηφισού-παραχειμάρρων

Π.Δ. 15.6.94.Καθορισμός ζώνης προστασίας
του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων.
(ΦΕΚ 632 Δ της 27.6.94)

***Βλέπε τις "Διορθώσεις Σφαλμάτων" στο ΦΕΚ Δ/796/
3.8.94, με τις οποίες προστίθεται ο από
παραδρομή παραληφθείς πίνακας που συνοδεύει το
παρόν Π.Δ.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 "περί πόλεων κλπ." όπως
μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπλήρωθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα
9, 10 (παρ.2), 11 και 17 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. α, β και γ), 3 (παρ.1) (περ.α,
β), 3 (περ.α και ζ) και 4 (παρ.3) του Ν.1515/1985 "Ρυθμιστικό Σχέδιο
και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της
Αθήνας" (Α' 18) όπως η παρ.3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ.2
του άρθρου 11 του Ν.2052/1992 "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους
και πολεοδομικές ρυθμίσεις" (Α' 94).

3. Το διάγραμμα της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.1515/1985 (Α' 18) όπως
αντικαστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.2052/1992 (Α' 94).

4. Τις διατάξεις της παρ.1 έδαφ.ιδ του άρθρου 23 του Ν.1558/85
"Κυβεέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε
με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α' 154).

6. Την 39962/1037/16.5.1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Ασκηση αρμοδιότητων από τον Οργανισμό
Αθήνας" (Β' 327).

7. Τις 10/συν.35/10.7.1991, 4/συν.42/30.10.1991 και 2/συν.9/17.3.1994
γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των
οικείων ΟΤΑ.

9. Την 190/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,
αποφασίζουμε:
_____________________________________________________________________


Αρθρο 1

1. Οι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές των Δήμων
Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Νέας Φιλαδέλφειας, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και
των Κοινοτήτων Ανοιξης, Εκάλης και Κρυονερίου (Ν. Αττικής) όπως
ειδικότερα περιγράφονται παρακάτω, καθορίζονται ως ζώνη προστασίας του
ποταμού Κηφισού και των ρεμάτων που εκβάλλουν σ' αυτόν.

Ειδικότερα η ζώνη αυτή εκτείνεται από το Νεκροταφείο του Κόκκινου
Μύλου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας έως τις νότιες κλιτύες του όρους
Πάρνηθα και της Κοινότητες Ανοιξης και Κρυονερίου όπως η ζώνη φαίνεται
περικλειόμενη με συνεχή μαύρη γραμμή και στοιχεία από Α 1 έως Α 502 στα
σχετικά επτά (7) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που
θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την
65825/1994 πράξη του και που αντίτυπο τους σε φωτοσκμίρυνση
δημοσιεύεται με το παρόν Διατάγμα.

2. Τα όρια της παραπάνω ζώνης προσδιορίζονται στους πίνακες με τις
συντεταγμένες (χ.ψ.) των κορυφών Α 1 έως Α 502 της συνεχούς πολυγωνικής
γραμμής όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Ι που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Π.Δ/τος. Οπου τα όρια, όπως καθορίζονται
παραπάνω, σχετόν συμπίπτουν με τεχνικά έργα υποδομής η όρια
εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών, η εγκεκριμένης Ζώνης λαμβάνονται ως όρια
για την εφαρμογή του παρόντος τα όρια η τα περιγράμματα των τεχνικών
έργων, τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου κλπ.


***Παρατήρηση:Με το Π.Δ. 15.6.-16.7.98 ΦΕΚ Δ 499 άρθρο 1:

"Τροποποιείται το από 18.6.1994 Π.Δ/γμα(Δ 632/1994, διόρθωση Δ
796/1994) με την αντικατάσταση των πινάκων της παρ. 2 του άρθρου 1 με
νέους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παραπάνω Π.Δ/τος και
που δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα".


_____________________________________________________________________


Αρθρο 2

Μέσα στη ζώνη προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων
του, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται κατά περιοχές
Α και Β όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ειδικές χρήσεις γής,
κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στα
επόμενα άρθρα.


_____________________________________________________________________


Αρθρο 3
Α. Περιοχές Α'

1. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που βρίσκονται
σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ποταμού
Κηφισού και των ρεμμάτων που σημειώνεται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή,
όπως αυτές φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1
του παρόντος Διατάγματος. Οπου τα όρια της περιοχής Α καθορίζονται με
συντεταγμένες κορυφών πολυγωνικής γραμμής η όρια εγκεκριμένου σχεδίου
κατισχύουν τα όρια αυτά έναντι των αποστάσεων των 50 μ.

2. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται ως ζώνη περιβαλλοντικής αγωγής,
υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής χρήσης.

3. Δεν επιτρέπεται η δόμησης και αλλοίωση της φυσικής μορφής του
τοπίου με έργα κάθε είδους.

4. Επιτρέπονται μόνο:

α) Δημόσια, Δημοτικά η Κοινοτικά έργα για την εξασφάλιση και
προστασία της χλωρίδας και πανίδας και την αποκατάσταση και ανάπλαση
του τοπίου.

β) Υπαίθρια και στεγασμένα περίπτερα αναψυχής η περιβαλλοντικής
αγωγής (κιόσκια) από λιθοδομή με μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια πενήντα
(50.00) τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τρία και μισό μέτρα (3,50
μ.) υπεράνω του οποίου επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης
ύψους μέχρι ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών του μέτρου (1,20 μ.). Ο
μέγιστος αριθμός περιπτέρων ανά χλμ. μήκους ζώνης ορίζεται σε δύο (2).

γ) Κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθύτησης του
ρέματος.

δ) ι. Εργα τεχνικής υποδομής από το Δημόσιο η Δημόσιους φορείς κοινής
ωφελείας μικρής κλίμακας που δεν θίγουν τη φυσική γεωμορφολογία του
χώρου.

Αναγκαία αδικά έργα (άνω των δύο λωρίδων κυκλοφορίας) κάθετα από τον
άξονα των ρεμάτων, τα οποία επιβάλλεται να κατασκευάζονται με τρόπο
ώστε να μη θίγουν τη γεωμορφολογία με τον άξονα των ρεμάτων αγωγών
Οργανισμών κοινής ωφελείας απαγορευομένης της διέλευσης τους παράλληλα
με την κατεύθυνση του ρέματος.

5. Για λόγους αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του ρέματος
επιβάλλεται η πυκνή φύτευση δένδρων κατά μήκος της κοίτης και
επιτρέπεται η χρήση ποωδών φυτών και η αναχλόαση για την ανάπλαση και
σταθεροποίηση των πρανών.

6. Για όλες τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα που επιτρέπονται
στην περιοχή Α επιβάλλεται τόσο κατά τη μελέτη όσο και κατά την
κατασκευή τους, να λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση του φυσικού
χαρακτήρα της κοίτης και των πρανών του ρέματος.

7. Νομίμως υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού
Διατάγματος στην περιοχή Α εγκαταστάσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών -
κτηνοτροφικών και λοιπών ειδικών κτιρίων επιτρέπεται να ανανεώσουν την
άδεια λειτουργίας τους μόνον αφού συνταθεί και εγκριθεί μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
περί την κοίτη και βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου και των
εγκαταστάσεων και υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα σύμφωνα με αυτήν. Ο
συνολικός χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών δεν μπορεί παντως
να υπερβαίνει την δεκαετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν ανανεώνεται η υπάρχουσα άδεια και διακόπτεται η
λειτουργία της.

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις απαγορεύεται κάθε επέκταση.

Επιτρέπονται μόνον επισκευές για λόγους χρήσεως, εκσυγχρονισμού και
υγιεινής με τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

Β. Περιοχές Β

1. Οι περιοχές Β εκτείνονται μεταξύ των ορίων των περιοχών Α και των
ορίων της Ζώνης Προστασίας του Ποταμού Κηφισού και των παραχειμαων του
όπως φαίνεται με σκιαγράφηση στα επτά (7) διαγράμματα του άρθρου 1.

Η περιοχή αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης και κατοικίας
και δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού περιβαλλοντικής αγωγής και
αθλητισμού.

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:

α) Ολες οι χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή Α.
β) Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές επίγειες η υπόγειες,
θερμοκήπια, ανόρυξη φρεάτων, γεωτρήσεις.

γ) Γεωργικές αποθήκες και άγροτο - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
δ) Κατοικία.
ε) Χρήσεις οργανωμένης υπαίθριας αναψυχής σε συνδυασμό με επμόρφωση
σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και στις απολύτως αναγκαίες για το
σκοπό αυτό εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τους.

στ) Εγκαταστάσεις αναψυχής όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια κλπ.
εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης.

ζ) Υπαίθριες αθλητικές εγκατάστασεις με εξαίρεση τα γήπεδα
ποδοσφαίρου, με μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις.

η) Εγκαταστάσεις και κτίρια πολιτιστικών δραστηριοτήτων
θ) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (CAMPINGS).
ι) Δίκτυα Οργανισμών Κοινής ωφέλειας χωρίς αλλαγή του αναγλύφου του
εδάφους.

"ια. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π., που δεν θίγουν τη φυσική
γεωμορφολογία του χώρου, με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο
7 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει για εκτός σχεδίου κτίσματα. Η κατασκευή των έργων αυτών
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύνταξης και
έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά
να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και
βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου."

*** Η περ. ια' προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν.3127/2003,ΦΕΚ Α 67/19.3.2003.

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Β
καθορίζονται ως εξής:

α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται ως εξής:

- Για το τμήμα του γηπέδου μέχρι 4.000 τ.μ. σ.δ. 0,04.
- Για τμήμα του γηπέδου από 4.000 τ.μ. έως 8.000 τ.μ. σ.δ. 0.02.
- για το τμήμα του γηπέδου από 8.000 τ.μ. και άνω ο συντελεστής
δόμησης είναι ίσος με το γινόμενο του υπόλοιπου εμεβαδού του γηπέδου
επί 0.01 με μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου /<300 τ.μ.
(Επιφ.κτιρίου = (Ε γηπ. - 8.000) Χ 0,01 + 240/<300 τ.μ.).

- Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας επιτρέπεται αλάχιστη επιφάνεια
κτιρίου 70 τ.μ.

β) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) με
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επτά (7) μέτρα μετρούμενο από τη μέση στάθμη
του γύρω φυσικού εδάφους.

γ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται
κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους ένα μέτρο και είκοσι έκατ. του μέτρου
(1,20).

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά
χρήση οι δ/ξεις των από 6.10.78 π.δ/τος (Δ' 538) και 24.5.85 π.δ/τος
(Δ' 270), όπως ισχύουν, μη επιτρεπομένων των σχετικών παρεκκλίσεων που
προβλέπονται από τα πιο πάνω Π.Δ/γματα με εξαίρεση τα νομίμως
υφιστάμενα ειδικά κτίρια κοινωφελών εξυπηρετήσεων κατά τη δημοσίευση
του παρόντος Π.Δ/τος.

ε) Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας γεωργικών εγκαταστάσεων
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.

4. α) Οι νομίμως κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού
Διατάγματος υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
κτηνοτροφικών και λοιπών ειδικών κτιριών επιτρέπεται να επισκευάζονται,
να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τυχόν επέκταση των παραπάνω κτιρίων για λόγους εκσυγχρονισμού τους
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εμβαδού και του όγκου των νόμιμα
υφισταμένων κτισμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ./τος.

β) Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφισταμένων εγκαταστάσεων σε άλλες
μικρότερης όχλησης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

γ) Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται η επέκταση
η προσθήκη κτιρίων και εγκαταστάεσων σε υφιστάμενες χρήσεις
εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, περιθάλψης, κοινωφελών εξυπηρετήσεων
και εν γένει Οργανισμών η ιδρυμάτων με κοινωφελή χαρακτήρα σε ποσοστό
που υπερβαίνει το 10% των υφισταμένων κτισμάτων μετά από απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ύστερα από γνώμη
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.


_____________________________________________________________________


Αρθρο 4

Σε ολόκληρη τη ζώνη προστασίας Κηφισού ισχύουν επί πλέον τα παρακάτω:

1. α) Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 20.000 τ.μ.
β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον
συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται στις 7.7.1983 (ημερομηνία δημοσίευση του από 22.6.1983
Π.Δ/τος) (Δ' 284) και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις
αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π.Δ/τος (Δ' 270).

2. Σε περίπτωση γήπεδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας
περιοχής η τέμνεται από το όριο προστασίας Κηφισού, η αρτιότητα
υπολογίζεται εφ' ολοκλήρου του γηπέδου. Το κτίριο κατασκευάζεται σε
εκείμνο το τμήμα του γηπέδου που είναι δυνατή η ανέγερση του σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις της περιοχής όπου βρίσκεται.

3. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση σε ανοιχτούς χώρους παντός
είδους φυσικών η τεχνικών υλικών, μηχανημάτων κλπ. καθώς και η
παρατεταμένη στάθμευση τροχοφόρων.

4. Δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις στην περιοχή Α. Στην περιοχή Β
επιτρέπονται οι περιφράξεις για την προστασία καλλιεργειών η άλλων
ειδικών χρήσεων, για λόγους ασφαλείας.

Στις περιπτώσεις αυτές οι περιφράξεις πρέπει να είναι ελαφράς
κατασκευής (συρματόπλεγμα, ξύλο κλπ.).

5. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του
περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών η υγρών αποβλήτων, κλπ.).

6. Οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων, εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων
που επιτρέπονται στη ζώνη προστασίας πρέπει να προβλέπουν τις
δυνατότητες προσπέλασης, τροφοδοσίας και προσωρινής στάθμευσης με την
πλήρη περιγραφή των απαιτουμένων τεχνικών έργων, σύμφωνα με τις
κείμενες σχετικές διατάξεις.

7. Για κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού αναγλύφου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.1337/83.

8. Τοίχοι αντιστήριξης επιτρέπονται μόνο για την προστασία κτιρίων,
εγκαταστάσεων η τεχνικών έργων υποδομής ύψους μέχρι 1,50 μ. από το
φυσικό έδαφος.

9. Για την εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου μέσα στα όρια της Ζώνης
Προστασίας, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού
και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) η οποία γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη
εκτός των άλλων των καλύτερη προσαρμογή των κατασκευών στο φυσικό
έδαφος και το περιβάλλον που ρέματος και τη διατήρηση του
οικοσυστήματος της περιοχής.

10. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδάφιο 7 της παραγράφου Α
του άρθρου 3 για την εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και την ανανέωση
η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών,
κτηνοτροφικών κλπ. ειδικών κτιρίων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 3 έως και 10 της 69269/5387/1990 (Β' 678) κοινής
Υπουργικής απόφασης στις οποίες θα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για
την ανάπλαση και αναβάθμιση του φυσικού τοπίου καθώς και μέριμνα για
την αισθητική αποκατάσταση των εγκαταστάσεων τους.


_____________________________________________________________________


Αρθρο 5

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζονται εφόσον
πρόκειται για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και είναι αντίθετες με την
ισχύουσα δασική νομοθεσία.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε περιοχές που
βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίστηκαν με το Π.Δ/γμα 84/1984 (Α
33) και σε ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ που προβλέπονται από εγκεκριμένα ΓΠΣ και
εμπίπτουν στη Ζώνη Προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρων.

3. Στην περιοχή Α δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόμηση και αλλοίωση
της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους μέχρις ότου
δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οριοθεσία του ποταμού
Κηφισού ως και των παραχειμάρρων και ρευμάτων αυτού. Η απαγόρευση
αίρεται αυτομάτως κάθε φορά που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως τμηματική οριοθεσία και για το αντίστοιχο τμήμα της
περιοχής Α'.


_____________________________________________________________________


Αρθρο 6

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του
παρόντος Διατάγματος ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης
φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος και μόνο για τη Ζώνη Β εκτελούνται όπως
εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των
υποβληθέντων στοιχείων.


_____________________________________________________________________


Αρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1994

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΕΜΜΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ορθογ. συντ/κων (χ,y) στην προβολή HATT των σημείων του ορίου της
ζώνης που απεικονίζονται στα φύλλα:
6445/3,6445/1,8446/2,6435/8,6436/7,6436/5,6435,6 (1:5000 ΓΥΣ).

Οι συντ/νες αναφέρονται στο Κ.Φ. χάρτη ΨΑΡΑ (1:100000) που έχει
γεωργ. συντ/νες: φ=38ο15' λ=0ο15'

-------------------------------
α/α Συντ. Χ Συντ. Y
-------------------------------
Α1 -19630 -21365
Α2 -19465 -21210
Α3 -19424 -21166
Α4 -19473 -21018
Α5 -19455 -20722
Α6 -19334 -20376
Α7 -18818 -19448
Α8 -18641 -19500
Α9 -18475 -19191
Α10 -18342 -19239
Α11 -18261 -19050
Α12 -18051 -18942
Α13 -17917 -18740
Α14 -17908 -18578
Α15 -17848 -18488
Α16 -17849 -18425
Α17 -17788 -18316
Α18 -17813 -18237
Α19 -17659 -17968
Α20 -17580 -17944
Α21 -17492 -17804
Α22 -17425 -17777
Α23 -17421 -17722
Α24 -17384 -17686
Α25 -17388 -17596
Α26 -17336 -17485
Α27 -17332 -17392
Α28 -17295 -17331
Α29 -17260 -17214
Α30 -17169 -17104
Α31 -17201 -17037
Α32 -17168 -16957
Α33 -17114 -16930
Α34 -17076 -16934
Α35 -17059 -16823
Α36 -16998 -16779
Α37 -17029 -16741
Α38 -16989 -16635
Α39 -16934 -16608
Α40 -16925 -16571
Α41 -16818 -16568
Α42 -16841 -16687
Α43 -16863 -16707
Α44 -16905 -16715
Α45 -16878 -16799
Α46 -16974 -16985
Α47 -17067 -17035
Α48 -17067 -17159
Α49 -17158 -17257
Α50 -17208 -17398
Α51 -17210 -17474
Α52 -17270 -17602
Α53 -17273 -17725
Α54 -17321 -17793
Α55 -17330 -17864
Α56 -17413 -17891
Α57 -17454 -17981
Α58 -17518 -18039
Α59 -17569 -18050
Α60 -17604 -18112
Α61 -17632 -18135
Α62 -17681 -18274
Α63 -17689 -18346
Α64 -17755 -18517
Α65 -17804 -18603
Α66 -17813 -18779
Α67 -17911 -18920
Α68 -17987 -19062
Α69 -17945 -19094
Α70 -17861 -19018
Α71 -17793 -19017
Α72 -17637 -18886
Α73 -17650 -18790
Α74 -17624 -18750
Α75 -17526 -18647
Α76 -17471 -18630
Α77 -17449 -18499
Α78 -17384 -18401
Α79 -17279 -18255
Α80 -17290 -18160
Α81 -17252 -18100
Α82 -17159 -18061
Α83 -17009 -17945
Α84 -16956 -17728
Α85 -16905 -17660
Α86 -16874 -17685
Α87 -16780 -17669
Α88 -16755 -17635
Α89 -16730 -17629
Α90 -16678 -17575
Α91 -16658 -17566
Α92 -16210 -16510
Α93 -15718 -16094
Α94 -15549 -15655
Α95 -15691 -14902
Α96 -15679 -14801
Α97 -15494 -14407
Α98 -14921 -14471
Α99 -14850 -14615
Α100 -14820 -14525
Α101 -14743 -14410
Α102 -14707 -14242
Α103 -14734 -14180
Α104 -14645 -13967
Α105 -14645 -13883
Α106 -14575 -13737
Α107 -14610 -13604
Α108 -14606 -13553
Α109 -14652 -13423
Α110 -14700 -13112
Α111 -14691 -13034
Α112 -14616 -12957
Α113 -14543 -12828
Α114 -14502 -12698
Α115 -14523 -12538
Α116 -14578 -12353
Α117 -14461 -12293
Α118 -14474 -12299
Α119 -14424 -12364
Α120 -14397 -12501
Α121 -14532 -12744
Α122 -14591 -13041
Α123 -14556 -13076
Α124 -14511 -13411
Α125 -14473 -13535
Α126 -14544 -13768
Α127 -14541 -13923
Α129 -14574 -14088
Α130 -14526 -14088
Α131 -14426 -13814
Α132 -14416 -13484
Α133 -14192 -13258
Α134 -14117 -13060
Α135 -14152 -12755
Α136 -14126 -12654
Α137 -14134 -12545
Α138 -14096 -12407
Α139 -14107 -12324
Α140 -14204 -12168
Α141 -14124 -12125
Α142 -14043 -12230
Α143 -14010 -12340
Α144 -13997 -12459
Α145 -14027 -12566
Α146 -14023 -12730
Α147 -14046 -12865
Α148 -14017 -13103
Α149 -14132 -13380
Α150 -14317 -13552
Α151 -14335 -13893
Α152 -14434 -14089
Α153 -14605 -14290
Α154 -14644 -14440
Α155 -14750 -14628
Α156 -14790 -14795
Α157 -14501 -15407
Α158 -13873 -15055
Α159 -13850 -14985
Α160 -13896 -14682
Α161 -13868 -14590
Α162 -13990 -14265
Α163 -13982 -14202
Α164 -13934 -14160
Α165 -13880 -14163
Α166 -13855 -14182
Α167 -13838 -14160
Α168 -13836 -14089
Α169 -13737 -13810
Α170 -13732 -13740
Α171 -13643 -13657
Α172 -13625 -13545
Α173 -13573 -13489
Α174 -13615 -13400
Α175 -13552 -13274
Α176 -13803 -12800
Α177 -13743 -12526
Α178 -13753 -12494
Α179 -13751 -12460
Α180 -13800 -12405
Α181 -13788 -12327
Α182 -13848 -12160
Α183 -13886 -12153
Α184 -13925 -12067
Α185 -13838 -12012
Α186 -13808 -12084
Α187 -13764 -12099
Α188 -13669 -12321
Α189 -13686 -12373
Α190 -13642 -12430
Α191 -13654 -12507
Α192 -13630 -12545
Α193 -13696 -12782
Α194 -13638 -12853
Α195 -13460 -13235
Α196 -13405 -13158
Α197 -13354 -13120
Α198 -13355 -13306
Α199 -13389 -13326
Α200 -13417 -13440
Α201 -13478 -13540
Α202 -13533 -13597
Α203 -13552 -13715
Α204 -13635 -13792
Α205 -13639 -13862
Α206 -13739 -14089
Α207 -13750 -14230
Α208 -13800 -14275
Α209 -13853 -14290
Α210 -13858 -14313
Α211 -13755 -14605
Α212 -13798 -14715
Α213 -13721 -14978
Α214 -13740 -15025
Α215 -12872 -14700
Α216 -12858 -14612
Α217 -12915 -14400
Α218 -12864 -14317
Α219 -12858 -14232
Α220 -12833 -14168
Α221 -12761 -14065
Α222 -12746 -13979
Α223 -12713 -13879
Α224 -12693 -13636
Α225 -12717 -13438
Α226 -12699 -13395
Α227 -12751 -13309
Α228 -12728 -13205
Α229 -12722 -12880
Α230 -12748 -12759
Α231 -12865 -12460
Α232 -12812 -12395
Α233 -12730 -12429
Α234 -12725 -12489
Α235 -12777 -12500
Α236 -12659 -13171
Α237 -12674 -13250
Α238 -12642 -13284
Α239 -12591 -13336
Α240 -12583 -13378
Α241 -12608 -13423
Α242 -12595 -13634
Α243 -12615 -13883
Α244 -12645 -13975
Α245 -12659 -14095
Α246 -12752 -14226
Α247 -12767 -14334
Α248 -12806 -14384
Α249 -12707 -14425
Α250 -12763 -14550
Α251 -12762 -14635
Α252 -12466 -14312
Α253 -12475 -14290
Α254 -12428 -14137
Α255 -12394 -13924
Α256 -12269 -13706
Α257 -12233 -13679
Α258 -12205 -13629
Α259 -12213 -13485
Α260 -12189 -13395
Α261 -12219 -13118
Α262 -12256 -12999
Α263 -12107 -13129
Α264 -12108 -13196
Α265 -12084 -13359
Α266 -12117 -13493
Α267 -12104 -13654
Α268 -12128 -13711
Α269 -12180 -13757
Α270 -12287 -13958
Α271 -12330 -14149
Α272 -12364 -14251
Α273 -11774 -14012
Α274 -11844 -13910
Α275 -11851 -13860
Α276 -11833 -13840
Α277 -11845 -13806
Α278 -11845 -13774
Α279 -11879 -13741
Α280 -12009 -13545
Α281 -12001 -13495
Α282 -11964 -13471
Α283 -11984 -13373
Α284 -11980 -13329
Α285 -11936 -13256
Α286 -11930 -13222
Α287 -11960 -13170
Α288 -11951 -13147
Α289 -11918 -11523
Α290 -11827 -11512
Α291 -11640 -11743
Α292 -11620 -11818
Α293 -11549 -11987
Α294 -11620 -11994
Α295 -11516 -12100
Α296 -11487 -12127
Α297 -11482 -12156
Α298 -11504 -12185
Α299 -11510 -12377
Α300 -11609 -12521
Α301 -11598 -12594
Α302 -11607 -12687
Α303 -11661 -12739
Α304 -11645 -12839
Α305 -11690 -12901
Α306 -11801 -12961
Α307 -11774 -13057
Α308 -11791 -13106
Α309 -11828 -13156
Α310 -11805 -13215
Α311 -11866 -13324
Α312 -11860 -13491
Α313 -11895 -13530
Α314 -11815 -13635
Α315 -11809 -13660
Α316 -11749 -13705
Α317 -11754 -13744
Α318 -11731 -13808
Α319 -11745 -13856
Α320 -11698 -13911
Α321 -11883 -13955
Α322 -11572 -13885
Α323 -11651 -14087
Α324 -11536 -14093
Α325 -11450 -14015
Α326 -11371 -13947
Α327 -11336 -13950
Α328 -11279 -13938
Α329 -11165 -13843
Α330 -11096 -13830
Α331 -11070 -13760
Α332 -11000 -13542
Α333 -10939 -13722
Α334 -10873 -13733
Α335 -10834 -13758
Α336 -10682 -13629
Α337 -10456 -14084
Α338 -10399 -14063
Α339 -10341 -14175
Α340 -10350 -14235
Α341 - 9983 -14265
Α342 - 9775 -14443
Α343 -15680 -17716
Α344 -15691 -17781
Α345 -15715 -17808
Α346 -16295 -17843
Α347 -16285 -17935
Α348 -16320 -17925
Α349 -16380 -18000
Α350 -16420 -17995
Α351 -16460 -17989
Α352 -16940 -18425
Α353 -16373 -18221
Α354 -16429 -18308
Α355 -16460 -18415
Α356 -16500 -18440
Α357 -16650 -18469
Α358 -16669 -18495
Α359 -16630 -18568
Α360 -16660 -18585
Α361 -16691 -18551
Α362 -16815 -18629
Α363 -16849 -18599
Α364 -16905 -18600
Α365 -16960 -18621
Α366 -17230 -18910
Α367 -17165 -18980
Α368 -17197 -19040
Α369 -17195 -19140
Α370 -17068 -19124
Α371 -16991 -19087
Α372 -16847 -19084
Α373 -16813 -19034
Α374 -16721 -18982
Α375 -16577 -18959
Α376 -16493 -19026
Α377 -16360 -19021
Α378 -16454 -19154
Α379 -16495 -19160
Α380 -16564 -19151
Α381 -16617 -19103
A382 -16745 -19148
A383 -16791 -19204
A384 -16843 -19223
Α385 -16946 -19228
Α386 -17024 -19262
Α387 -17086 -19262
Α388 -17330 -19297
Α389 -17420 -19345
Α390 -17513 -19376
Α391 -17618 -19346
Α392 -17732 -19348
Α393 -17777 -19239
Α394 -17919 -19361
Α395 -18040 -19500
Α396 -18036 -19556
Α397 -18130 -19598
Α398 -18281 -19828
Α399 -18273 -19882
Α400 -18603 -20100
Α401 -18507 -20160
Α402 -18670 -20183
Α403 -19370 -21290
Α404 -19394 -21273
Α405 -19645 -21516
Α406 -19675 -21661
Α407 -16380 -14859
Α408 -16580 -14545
Α409 -16630 -14575
Α410 -16700 -14527
Α411 -16790 -14205
Α412 -16790 -14140
Α413 -16793 -14074
Α414 -16775 -13910
Α415 -16833 -13782
Α416 -17010 -13640
Α417 -17120 -13420
Α418 -17186 -13203
Α419 -17324 -13044
Α420 -17574 -12532
Α421 -17590 -12273
Α422 -17483 -12306
Α423 -17476 -12533
Α424 -17236 -12991
Α425 -17062 -13200
Α426 -17019 -13393
Α427 -16923 -13582
Α428 -16851 -13652
A429 -16746 -13693
A430 -16688 -13004
A431 -16851 -12833
A432 -16940 -12674
A433 -16842 -12663
A434 -16771 -12776
A435 -16683 -12862
A436 -16668 -12804
A437 -16724 -12750
A438 -16710 -12685
A439 -16738 -12623
A440 -16732 -12574
A441 -16818 -12405
A442 -16825 -12184
A443 -16851 -11985
A444 -16722 -11959
A445 -16709 -12186
A446 -16676 -12213
A447 -16563 -12095
A448 -16561 -11935
A449 -16453 -11914
A450 -16459 -12133
A451 -16593 -12287
A452 -16651 -12448
A453 -16624 -12537
A454 -16640 -12617
A455 -16594 -12680
A456 -16608 -12742
A457 -16552 -12801
A458 -16579 -12901
A459 -16559 -13000
A460 -16649 -13779
A461 -16637 -13885
A462 -16667 -13993
A463 -16653 -14083
A464 -16653 -14083
A465 -16670 -14141
A466 -16655 -14219
A467 -16630 -14239
A468 -16625 -14340
A469 -16350 -14765
A470 -16033 -14390
A471 -16010 -14301
A472 -15935 -14204
A473 -15926 -14083
A474 -15873 -13983
A475 -15955 -13869
A476 -15937 -13800
A477 -15947 -13724
A478 -15927 -13682
A479 -15931 -13212
A480 -15832 -12801
A481 -15836 -12718
A482 -15760 -12828
A483 -15778 -12523
A484 -15761 -12322
A485 -15776 -12244
A486 -15727 -12118
A487 -15855 -11900
A488 -15758 -11879
A489 -15604 -12114
A490 -15677 -12282
A491 -15658 -12347
A492 -15673 -12530
A493 -15653 -12680
A494 -15803 -13919
A495 -15764 -13977
A496 -15805 -14085
A497 -15841 -14278
A498 -15914 -14371
A499 -15926 -14431
A500 -15988 -14530
A501 -16052 -14514
A502 -16340 -14929

Δεν υπάρχουν σχόλια: