Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

ΠΔ 346/2002 / Α-287 Σύσταση ΝΠΙΔ "Φορέας διαχ.& ανάπλασης Κηφισού Αττικής & των παραχειμμάρων του"

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346 (ΦΕΚ Α΄ 287/28-11-2002)
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία "Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και
των παραχειμμάρων του".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ EΛΛHΝIKHΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παρ. 9) του Ν. 2742/1999 "Χωροταξικός
Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α΄ 207).

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Οργανα" (ΦΕΚ 137 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154
Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38
Α΄).

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 22 (παρ. 3) του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διάτάξεις" (Α΄ 247).

4.- Το Π.Δ 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α΄ 57).

5.- Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών" (Β΄
1485).

6.- Την 1/συν.27/3.6.2002 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Οργανισμού Αθήνας.

7.- Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του συνιστώμενου νομικού
προσώπου η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος και την επόμενη πενταετία
διαμορφώνεται ως εξής: έτος 2002: 95.000 ΕΥΡΩ, έτος 2003: 1.500.000 ΕΥΡΩ,
έτος 2004: 1.400.000 ΕΥΡΩ, έτος 2005: 1.350.000 ΕΥΡΩ, έτος 2006: 1.250.000
ΕΥΡΩ και έτος 2007: 1.220.000 ΕΥΡΩ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη Θα
αντιμετωπιστεί από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 6 του παρόντος πόρους.

8.- Την 582/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Φορέας
Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων
του", και διακριτικό τίτλο Φ.Δ.Α.Κ.

Αρθρο 2
Εδρα - Εποπτεία - Χαρακτήρας - Περιοχή Αρμοδιότητας

1. Ο ΦΔΑΚ εδρεύει στο δήμο Αχαρνών, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Εργων.

2. Ο ΦΔΑΚ έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός, τυχόν δε κέρδη
από τις δραστηριότητές του διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη των
σκοπών του.

3. Περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΑΚ είναι η έκταση που εμπίπτει εντός των ορίων
των ζωνών προστασίας του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων του,
όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος "Καθορισμός ζώνης προστασίας του
ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων" (Δ' 632/94).

4. Η χωρική αρμοδιότητα του φορέα εκτείνεται και στις περιοχές των ρεμάτων
της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Κηφισού.


Άρθρο 3
Σκοπός:

1.- Σκοπός του ΦΔΑΚ είναι:

-Η αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση των φυσικών λειτουργιών της περιοχής
του ποταμού Κηφισού, των παραχειμάρωντου και της ευρύτερης λεκάνης απορροής
του.

-Η εφαρμογή της ισχύουσας (Εθνικής και Κοινοτικής) νομοθεσίας γιατη προστασία
του περιβάλλοντος στη περιοχή ευθύνης του και η παρακολούθηση της εφαρμογής
των ισχυόντων όρων και περιορισμών που είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση και
αναβάθμιση του φυσικού τοπίου και του οικοσυστήματος αυτού.

-Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων και φορέων της περιοχής με την
διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, διαφημιστικών προβολών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
ανάπτυξης της περιοχής.

-Η ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής με την ορθολογική αξιοποίηση και
διαχείριση των υδάτινων και φυσικών πόρων.

-Η προώθηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για την ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και η οργάνωση της προστατευόμενης περιοχής σε γραμμικό
παραρεμάτιο πάρκο με απώτερο στόχο τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου,
υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντικής αγωγής σε συνδυασμό με εναλλακτικές
αθλητικές και πολιτιστικές λειτουργίες.

2.- Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΦΔΑΚ επεξεργάζεται και συντάσσει
πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που
εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με
τα οποία προσδιορίζονται με συγκεκριμένη χρονική και οικονομική εκτίμηση, το
σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων, μελετών και διαδικασιών για την
αποτελεσματικότερη προστασία της περιοχής ευθύνης του, οι προτεραιότητες και
οι ιεραρχήσεις παρέμβασης, η κατανομή πόρων, ο προϋπολογισμός επιμέρους έργων
και δαπανών καθώς και κάθε άλλη σχετική πρόβλεψη.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες

1. Ο ΦΔΑΚ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Εκπονεί τους αναγκαίους κανονισμούς, έρευνες ή μελέτες και έργα και
εξασφαλίζει τους διαθέσιμους πόρους στα πλαίσια των αρχών και πολιτικών για
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

-Συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, της τοπικής ή
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών, για ζητήματα που αφορούν τη
προστατευόμενη περιοχή.

-Καταγράφει τις εκτάσεις του δημοσίου, των Ο.Τ.Α, της Ν.Α, κοινωφελών
οργανισμών ή ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, προωθεί σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τις αναγκαίες ενέργειες (αγορά,
απαλλοτρίωση, ανταλλαγή κλπ) για ενοποίηση όπου αυτό είναι δυνατόν, των
παραπάνω εκτάσεων κατά μήκος της ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και τη
σύνδεσή τους με το ανθρωπογενές περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτύσσονται σε
αυτές δραστηριότητες που δεν θίγουν ή παραβλάπτουν τη προστατευόμενη περιοχή.

-Μελετά και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες και έργα ανάπλασης με
κυρίαρχο στοιχείο την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του νερού.

-Λαμβάνει μέτρα προσέλκυσης ημερήσιων επισκεπτών στη περιοχή με βάση τις
αρχές της ανταποδοτικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βελτίωσης της
ποιότητας
ζωής των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα του
λεκανοπεδίου Αττικής.

-Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται στοιχεία, δεδομένα ή μελέτες για
τη περιοχή ευθύνης του, συγκροτεί και λειτουργεί, σε συνεργασία με άλλους
αρμόδιους φορείς, βάσεις δεδομένων και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα υπάρχοντα
εθνικά πρότυπα.

-Παρακολουθεί και επιτηρεί την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας για τη προστασία του περιβάλλοντος στη περιοχή ευθύνης του καθώς
και την εφαρμογή των ισχυόντων όρων και περιορισμών.

-Αναλαμβάνει ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων ή την
εκτέλεση έργων καθώς και εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις για την
υλοποίηση των στόχων του, παρέχοντας συγχρόνως κάθε δυνατή επιστημονική και
τεχνική στήριξη σε αρμόδιους φορείς για σχετικές δράσεις.

-Διαχειρίζεται, για την επίτευξη των σκοπών του στη ζώνη ευθύνης του, δράσεις
ή έργα που οργανώνονται ή εκτελούνται από αυτόν, μισθώνονται ή παραχωρούνται
σε αυτόν.

2.- Ο ΦΔΑΚ, για την επίτευξη των σκοπών του, έχει επίσης και τις παρακάτω
αρμοδιότητες.

-Προωθεί τις διαδικασίες σύνταξης κτηματολογίου της προστατευόμενης περιοχής
και την οριοθέτηση αυτής επί του εδάφους με μόνιμη σήμανση των κορυφών της.

-Προωθεί τις διαδικασίες αλλά και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για τη κατά
χρήση παραχώρηση σε αυτόν των εντός της ζώνης ευθύνης του ευρισκομένων
δημόσιων εκτάσεων για την επίτευξη των σκοπών του.

-Κατασκευάζει τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τη φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής και την άσκηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων.

-Οργανώνει και εφαρμόζει μέτρα φύλαξης της περιοχής και προγράμματα
ευαισθητοποίησης του κοινού.

-Εκτελεί έργα συντήρησης και αποκατάστασης της ομαλής υδραυλικής λειτου ργίας
των υδατορευμάτωντης περιοχής ευθύνης του, έργα αντιδιαβρωτικά, ανάσχεσης και
προστασίας ή αποκατάστασης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

-Οργανώνει, ύστερα από έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ δράσεις
ενημέρωσης του κοινού καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που αποσκοπεί στη
προώθηση των στόχων του ΦΔΑΚ. Οι δράσεις αυτές αναλαμβάνονται είτε από το
προσωπικό του φορέα διαχείρισης, είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς τους οποίους συντονίζει ο ΦΔΑΚ, είτε ανατίθενται σε
τρίτους.

-Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας, εκσυγχρονισμού ή αλλαγής
χρήσης των εγκαταστάσεων που επιτρέπονται στη περιοχή καθώς και για κάθε άλλο
θέμα, όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται έγκριση ή άδεια άλλης αρχής
(προέγκριση χωροθέτησης έργων, μελέτες διευθέτησης, οικοδομικές άδειες κλπ).

-Επεξεργάζεται, συντάσσει και διατυπώνει προτάσεις στους αρμόδιους φορείς για
τη λήψη μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων δράσης και αναλαμβάνει τη
παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

3.- Για την εκπλήρώση των σκοπών και την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο ΦΔΑΚ
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο
οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ΦΔΑΚ συνεργάζεται επίσης με ημεδαπά
και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους ή σωματεία καθώς και με νομικά ή φυσικά
πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων
του.

4.- Ο ΦΔΑΚ εκπονεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν. 1650/86 (Α' 160) για τη τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευόμενου
αντικειμένου και καταρτίζει το κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής.

Καταρτίζει επίσης την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του φορέα
διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Άρθρο 5
Διοίκηση του Φορέα

1. Ο ΦΔΑΚ διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται από

α. Τον Πρόεδρο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

β. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή τον
Οργανισμό Αθήνας.

γ. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από μη κυβερνητικές
περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν πολυετή δράση στη περιοχή.

δ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς.

ε. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον αντίστοιχο
φορέα και είναι επιστήμονας, μέλος διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ με
ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα όχετικά με τους στόχους του ΦΔΑΚ.

στ. Δύο μέλη, οριζόμενα με τους αναπληρωτές τους από την ΤΕΔΚΝΑ, οι οποίοι
εκπροσωπούν τους ΟΤΑ από τα διοικητικά όρια των οποίων διέρχεται ο Κηφισός.
Όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν εξειδίκευση ή εμπειρία σε
θέματα περιβάλλοντος ή έργων που σχετίζονται με τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του ΦΔΑΚ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατης
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής
κατεύθυνσης, να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε
αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του ΦΔΑΚ (π.χ.περιβάλλον, τεχνικές
επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά κλπ) και να έχει άριστη γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

2.- Σε περίπτωση κατά την οποία οι φορείς αρνούνται ή παραλείπουν να
υποδείξουν εκπροσώπους τους εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον ένα μηνα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων διορίζει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά τη κρίση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται καιο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Στη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλείται με ευθύνη
του ορισθέντος Προέδρου, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών
του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες
των λοιπών μελών του.

4.- Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του τακτικά μεν μια φορά το
μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία μέλη του. Η σύγκλησή
του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη και τους αναπληρωτές τους
τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη
λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωσή του κατά το άρθρο 3
σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του ΦΔΑΚ σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση
και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του
ΦΔΑΚ και ασκεί όλες τις λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία του και δεν ανατίθενται με το παρόν σε άλλα όργανα. Επίσης
καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, κανονισμό υπηρεσιών και
προσωπικού, κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και
κανονισμό ανάληψης ή εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους
επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών, υπηρεσιών τεχνικής
βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών. Οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίνονται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει την άσκηση
ορισμένων αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο η άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή
σε υπαλλήλους του ΦΔΑΚ.

8.- Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ασκεί έλεγχο
νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν
ληφθεί νομίμως.

9.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α)
Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου β) Καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού
Συμβουλίου γ) Εποπτεύει όλες τις λειτουργίες του ΦΔΑΚ, επιμελείται και
αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας μέσα
στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο δ) Συντάσσει τα σχέδια του ετήσιου
προϋπολογισμού, του
ισολογισμού και του απολογισμού και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς
ψήφιση ε) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον ΦΔΑΚ ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής
και άλλης αρχής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η αρμοδιότητα αυτή
μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε
συγκεκριμένο υπάλληλο του Οργανισμού που κρίνεται ικανός λόγω ειδικών γνώσεων
ή εμπειρίας.

10.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες του κάθε φορά που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται καθώς και σε
περίπτωση που αυτός εκλείψει.

11.- Ο ΦΔΑΚ συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες, αστυνομικές ή δασικές
αρχές έτσι ώστε να υπάρχει μέριμνα για την εκ μέρους τους διάθεση του
απαιτούμενου προσωπικού για τη φύλαξη και περιφρούρηση της προστατευόμενης
περιοχής.

12.- Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αφορούν την επιβολή κυ
ρώσεων ή τη λήψη άλλων μέτρων προστασίας της περιοχής, κοινοποιούνται και
προς τον ΦΔΑΚ, ο οποίος επικοινωνεί με τα αρμόδια για την εκτέλεση των
αποφάσεων όργανα (αστυνομικές, δασικές αρχές κλπ) και θέτει στη διάθεσή τους
τα αναγκαία μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των αποφάσεων. Κατά την
εκτέλεση παρίσταται εκπρόσωπος της αρμόδιας δημόσιας αρχής.

13.- Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, που εκδίδονται μετά από πρόταση
του ΦΔΑΚ, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες ή άλλα θέματα που αφορούν τη
λειτουργία του.

Αρθρο 6
Πόροι του φορέα

Πόροι του συνιστώμενου με το άρθρο 1 του παρόντος δ/τος φορέα είναι:

α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Εργων, άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ, και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με την
χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και οργανισμούς
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών της Περιφέρειας Αττικής σε βάρος
του προϋπολογισμού τους.

β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση
προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους
σκοπούς και τις δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης.

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές
ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.


--------------------------------------------------------------------------------ʼρθρο 7
Οικονομικός έλεγχος

Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του ΦΔΑΚ ενεργείται με τη διαδικασία
που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Το
διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που
ασκούν τον τακτικό έλεγχο, υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους
έκθεση για την διαχείριση και τον απολογισμό του έτους που έληξε. Οι εκθέσεις
υποβάλλονται δια του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και στον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών.


--------------------------------------------------------------------------------ʼρθρο 8
Βιβλία και στοιχεία

Ο ΦΔΑΚ τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και αλληλογραφίας.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική
σειρά και λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του ΦΔΑΚ για κάθε οικονομική
χρήση.

δ. Βιβλίο προϋπολογισμών-ισολογισμών και απολογισμών.

ε. Βιβλίο χορηγιών και οικονομικών και κρατικών επιχορηγήσεων.

στ. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (Π.Δ 186/92, ΦΕΚ Α' 84) ή άλλες διατάξεις ή κρίνεται από το
διοικητικο συμβούλιο ως απαραίτητο για τη παρακολούθηση της διαχείρισης της
περιουσίας του ΦΔΑΚ και την εκτέλεση των σκοπών του.


--------------------------------------------------------------------------------Αρθρο 9
Διάλυση - Εκκαθάριση

Ο ΦΔΑΚ διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού του μετά
από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων με απόφαση του που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η περιουσία του νομικού προσώπου περιέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.


--------------------------------------------------------------------------------Αρθρο 10

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: