Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΝΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΝΤΗ
(Πέντε Σελίδες)
Πειραιάς 29-4-2009
Προς :

1. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά
2. Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
3. Συνήγορο του Πολίτη


Κύριοι,
Σε συνέχεια της αιτήσεώς μας προς τη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) του ΥΠΕΧΩΔΕ, που σας κοινοποιήθηκε με συστημένη επιστολή ( Αποστολή 7-1-2009 ) και αφορά την υλοποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Οδικού Έργου υπεράνω του Κηφισού ποταμού στις περιοχές των Δήμων Ρέντη, Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου, σας στέλνουμε συνημμένα την απάντηση της ανωτέρω διεύθυνσης, από την οποία επίσης προκύπτει σαφώς η μη υλοποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου υπεράνω του Κηφισού ποταμού στις περιοχές Ρέντη, Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου. Η ανωτέρω απάντηση, κατά τη γνώμη μας, δεν αντέχει σε κριτική, αφού βασίζεται στον προφανώς ανυπόστατο ισχυρισμό ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης οδικού έργου αποτελεί την προθεσμία υλοποίησής τους. Ούτε επίσης χρήζουν απαντήσεως οι αιτιάσεις για την απόπειρα δικαιολόγησης του απαράδεκτου γεγονότος, ότι τέσσερα και μισό χρόνια μετά τη λειτουργία του οδικού έργου δεν έχουν υλοποιηθεί κρίσιμοι για την υγεία των κατοίκων περιβαλλοντικοί όροι, όπως η λήψη μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των κατοίκων από το θόρυβο (ηχοπετάσματα, ηχοαπορροφητικοί ασφαλτοτάπητες), η ανακύκλωση των στάσιμων υδάτων, η ανάπτυξη πρασίνου κ.ά. Η ανωτέρω απάντηση αποτελεί ομολογία και ενισχύει τη θέση μας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές :

1. Για κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο δημόσιο λειτουργό του ΥΠΕΧΩΔΕ, η παράβαση καθήκοντος σε βάρος των κατοίκων, κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα για την σοβαρή και κατ’ εξακολούθηση παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας. Επί πλέον, οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 για την παράβαση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που επιβάλλει την υλοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων πριν την λειτουργία κάθε έργου, κατά μείζονα λόγο όταν αυτό το έργο κατατάσσεται σε εκείνα της υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης.

2. Η παράβαση καθήκοντος για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον δεν έχει εκτελέσει ελέγχους υλοποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου και για τις παραβάσεις δεν έχουν επιβληθεί οι νόμιμες κυρώσεις.

Έχοντας υπόψη :

1. Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων του Οδικού Έργου στον Κηφισό (Α.Π. 22589/95/7-3-1997).

2. Το γεγονός ότι το ανωτέρω έργο κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης, σύμφωνα με την προηγούμενη κατάταξη (ΚΥΑ 69269/90, ΦΕΚ 678Β/1990), όσο και με την ισχύουσα (Απόφαση 15393/2332, ΦΕΚ 1022Β/2002).

3. Το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από τη λειτουργία του έργου.

4. Το γεγονός ότι η μη υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων στην περιοχή του έργου και υποβαθμίζει δραματικά την ποιότητα της ζωής μας.

5. Το γεγονός ότι η κατάφωρη και κατ’ εξακολούθηση παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υποσκάπτει την αξιοπιστία της Διοίκησης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας καθώς αποτελεί το υπόβαθρο της εκδήλωσης αντιδράσεων των πολιτών ακόμα και σε περιπτώσεις αναγκαίων έργων και δράσεων όπως ΧΥΤΑ κλπ, δεδομένου ότι τέτοιες κραυγαλέες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη Διοίκηση συμβάλουν, ώστε οι πολίτες πλέον να μην την εμπιστεύονται, ούτε και να πείθονται για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, που σκοπό έχουν την προστασία τους.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας .

Με εκτίμηση
Οι κάτοικοι Μοσχάτου, Νέου Φαλήρου και Ρέντη

Δεν υπάρχουν σχόλια: